Privacy statement

Privacy statement

Over ons privacybeleid

Spectra Deco geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op de dienstverlening van Spectra Deco. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018; met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is ook afgestemd op het gebruik van onze website en ons gebruik van e-mail aanbiedingen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken; u vindt de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Over de gegevensverwerking

Spectra Deco verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen op het moment dat we werken met externe dienstverleners. Deze partijen mogen uw gegevens echter uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Externe partijen mogen uw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Op het moment dat wij door overheidsinstanties of door andere partijen wettelijk worden verplicht uw gegevens af te staan, delen we alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket/goederen bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van externe transporteurs en pakketdiensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de betreffende transporteur/pakketdienst delen. Overige gegevens, zoals bijvoorbeeld uw telefoonnummer, worden alleen gedeeld op uw verzoek. De transporteur/pakketdienst gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een externe accountant. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling(en). Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen in een beveiligde omgeving (boekhoudprogramma) op onze servers, die in Nederland zijn gevestigd.
De accountant is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. De accountant gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven
beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel maken wij uitsluitend gebruik van uw bij ons reeds bekende e-mailadres(sen). Wanneer u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u ons dit schriftelijk te verzoeken. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht ingediend kan worden.

U heeft de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen.
  • Het laten verbeteren van fouten in en het laten verwijderen van verouderde
    persoonsgegevens die wij van u hebben.
  • Het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

U kunt inzake bovenstaande rechten een verzoek van die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Website, cookies en e-mail

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Spectra Deco maakt uitsluitend gebruik van functionele (technische) cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Spectra Deco gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden en deelt deze informatie niet met derden.

Op de website van Spectra Deco staan mogelijkerwijs links naar andere websites. Zodra u via een link van onze website op een andere website komt, is het privacy beleid van die website van toepassing. Om u goed geïnformeerd te houden over onze producten en de activiteiten van ons bedrijf en om u interessante weekaanbiedingen te kunnen doen, maakt Spectra Deco gebruik van uw bij ons bekende e-mailadres. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Spectra Deco https://spectradeco.com
Radeweg 21
8171 MD Vaassen
+31 578 57 55 75

 

Contactpersoon voor privacy zaken:
Mevrouw A. Jacobs-Stegeman

© 2024 Spectra Deco | General terms and conditions | Disclaimer | Privacy statement | Graphic design Door Doreen | Technical realisation Sieronline B.V.